همـه جــای دنیا   مهیای دفــاع از اســلام اســت.

پشتكار و سخت كوشي / علی خوشدل

قبل از سال پنجاه و نه، یکی از مسائل حادی که آن زمان با آن مواجه شده بودیم بحث قاچاق بود. گاهی پیش می آمد که ما این محموله‏ های سنگینی را کشف می‏ کردیم و می‏ گرفتیم ولی به هر دری می‏ زدیم تا بفهمیم این قضیه از کجا آب می‏ خورد، به جایی نمی‏ رسیدیم. یکی دیگر از معضلاتی که آن وقت‏ها گرفتارش بودیم....

پشتكار و سخت كوشي / علی خوشدل

 قبل از سال پنجاه و نه، یکی از مسائل حادی که آن زمان با آن مواجه شده بودیم بحث قاچاق بود. گاهی پیش می‏ آمد که ما این محموله‏ های سنگینی را کشف می ‏کردیم و می‏ گرفتیم ولی به هر دری می‏ زدیم تا بفهمیم این قضیه از کجا آب می‏ خورد، به جایی نمی‏ رسیدیم. یکی دیگر از معضلاتی که آن وقت‏ها گرفتارش بودیم، گرایشات خاص در منطقه بود. این موضوع بین خود کارکنان هم دو دستگی به وجود آورده بود که اکثر بچه‏ ها آن طور که باید از جان و دل مایه نمی‏ گذاشتند.

سال پنجاه و نه که ناصری به زیرکوه آمد، خیلی زود توانست در قلب بچه ‏ها جا باز کند. از طرفی هم با تمام توان پیگیر مسأله ‏ی قاچاق شد.

از صبح تا یازده، دوازده نیمه شب کار می‏ کرد و زحمت می‏ کشید و تازه آن موقع که بچه‏ ها خسته و کوفته می‏ افتادند و به خواب عمیقی فرو می‏ رفتند، او می‏ نشست و داده‏ های جمع ‏آوری شده را بررسی می‏ کرد و طرح و نقشه‏ ی جدید می‏ کشید. بدون استثناء رد خور نداشت که سحر از خواب بیدار شویم و ناصری مشغول نماز و عبادت نباشد. از آن طرف هم صبح زود می ‏رفت دنبال انجام کارهایش. خیلی زود توانست سر نخ‏های خوبی از جریان قاچاق به دست بیاورد. طولی نکشید که توانست عناصری را پیدا کند که با دست‏های پنهانی در ارتباط بودند با توجه به امکانات محدود ما در آن زمان، این کشف، کشف بزرگی محسوب می ‏شد.

 
ارسال نظر
گالری عکس ها
276
انقلاب بدون مرز
202
75