همـه جــای دنیا   مهیای دفــاع از اســلام اســت.

از آخرين سواران ايل

مجموعه خاطرات شهيد ناصري در كتاب «از آخرين سواران ايل» توسط سعيد عاكف در 70 قطعه بازنويسي شده است. اين كتاب را ميشود پربار ترين كتاب در زمينه مجموعه خاطرات شهيد ناصري دانست. «از آخرين سواران ايل» دفتر دوم از مجوعه كتاب هايي است كه توسط بنياد فرهنگي شهيد ناصري منتشر شده است.

از آخرين سواران ايل

مجموعه خاطرات شهيد ناصري در كتاب «از آخرين سواران ايل» توسط سعيد عاكف در 70 قطعه بازنويسي شده است. اين كتاب را ميشود پربار ترين كتاب در زمينه مجموعه خاطرات شهيد ناصري دانست. «از آخرين سواران ايل» دفتر دوم از مجوعه كتاب هايي است كه توسط بنياد فرهنگي شهيد ناصري منتشر شده است.

 
ارسال نظر
گالری عکس ها
276
انقلاب بدون مرز
202
75