همـه جــای دنیا   مهیای دفــاع از اســلام اســت.
صوت